Jen my sami jsme zodpovědni za svůj osud !

Co a jak změnit aby to fungovalo / můj osobní volební program

31.12.2017 23:59
Žádám okamžitou změnu Ústavy ČR. je naprosto nepřípustné, aby v Parlamentu byla jakákoli strana, která se neúčastnila voleb, natož aby se účastnila vlády a její členové obsazovali posty ministrů. Toto beru jako jeden z hlavních bodů a úkolů svého osobního volebního programu !

 

Veřejná správa:

 

ŽÚ- přenesení pravomocí a činnosti na soudy , FÚ, případně MÚ

 

FÚ- systém placené služby zodpovědné za výpočet a výběr daní

- lze počítat s rozšířením pracovních míst ,nebo zapojení externích pracovníků

 

předpokládá se komputerizace a vzájemné propojení složek FÚ,ČSSZ, zdravotních

pojišťoven ,MÚ atd .

Účel – zjednodušení a omezení byrokracie na všech složkách,jejích evidenčních službách

 

 

 

Kontrolní orgány a jejich činnost:

 

FÚ- zodpovědnost za daňovou oblast

NKÚ – nadřazený orgán FÚ – namátkové kontroly daňových výpočtů a výběrů- základ 1/10 –

Podle efektivity a chybovosti ročních výsledků změny na 1/5,1/20 atd

ČSSZ-provázáno evidenčně s FÚ kvůli kontrolním mechanizmům

ZP -provázáno evidenčně s FÚ kvůli kontrolním mechanizmům

Czechinvest – kontrola dotací

MPO-kontrola dotací

 

 

 

 

 

 

Důchodové zabezpečení

 

Základní předpoklad – Standard základních životních potřeb občana

  • stanovení (výpočtem)povinného odvodu ze mzdy na zajištění

minimálního důchodu (určen standardem zžp)

  • cokoli dalšího je bráno jako nadstandardní –NUTNÁ garance státu

nejideálněji formou garance ČNB systematickým a přednostním nákupem státních obligací občany,kteří si tímto spoří prostředky na nadstandardní důchodové zabezpečení

 

( ověření současné garance ochrany u DF )

 

Dorovnání podhodnocených důchodů na výši zžp

 

Změna systému valorizace důchodů. Stejně jako je požadována solidarita po pracujících, musí být vyžadována i po důchodcích. Není možno valorizovat důchody procentuálně, ale je nutno přidávat všem stejnou faktickou částku. Jen tím lze eliminovat diferenci mezi nejvyššími a nejnižšími důchody začít svírat sociální nůžky v rámci důchodů.

 

Součástí reformy musí být revize důchodů prominentů komunistického režimu včetně výsluh příslušníků StB

 

Přefinancování ze stávajícího systému z prostředků všech podniků z většinovým majetkovým podílem státu .

 

Je možno kombinovat i s :

 

  • daňově zvýhodnit dobrovolný opt-out systém (což je kombinace povinného a dobrovolného sociálního pojištění), a to pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • oddělit financování základního důchodového pojištění od státního rozpočtu
  • vytvořit rezervní důchodový fond, do něhož budou směřovat výnosy z prodejů majetku státu a dividend společností s majoritou státu
  • minimální doba placení sociálního pojištění musí být 35 let, přičemž doba studia se do výměru důchodu nezapočítává
  • stát garantuje vklady do povinného sociálního pojištění
  • stát kontroluje systém fungování státních i soukromých penzijních fondů (majitelé nesmí nakládat s vklady bez souhlasu pojištěnců)

 

 

 

 

 Daně

 

Osobně se mi líbí daně , jaké mají ve Švýcarsku :

Švýcaři platí do povinného průběžného penzijního systému na starobní a invalidní důchody 9,8 procenta mzdy (4,9 % zaměstnanec, 4,9 % zaměstnavatel)................U nás je to 28 %.

Podobně jako my, Švýcarsko také nyní zvyšuje DPH kvůli důchodům. Ale poněkud jinak. Zatímco naše vláda zdvojnásobuje DPH z 10 % na 20 % u čtvrtiny položek, Švýcaři zvyšují DPH u potravin o 0,1 procentního bodu na 2,5 % a u ne-potravin o 0,4 procentního bodu na 8,0 %.

Švýcarské zvýšení DPH je dočasné a nejpozději do roku 2017 musí vláda učinit opatření k návratu penzijního systému do rovnováhy a základní sazba daně z přidané hodnoty se bude muset vrátit na maximálně 7,6 % (v případě potravin na 2,4 %). Tak se pro to vyslovila loni v září většina voličů a kantonů v referendu.

Švýcarská ústava oezuje právo vlády vybírat DPH, s tím, že základní sazba smí být nanejvýš 7,6 % (dočasně 8 %).

Kromě toho právo federální švýcarské vlády vybírat daně vyprší v roce 2020. Prodloužit toto právo může jen změna ústavy, pakliže ji schválí většina kantonů a většina obyvatel.

Švýcarská vláda musí na základě referenda z roku 2001 hospodařit bez deficitů.

Zajímavé je, že i tak nízké daně švýcarské vládě na udržování funkčního státu stačí ..... tajemství pohádka je přitom jednoduché - ve Švýcarsku mocní nekradou, narozdíl od mocných v ČR !

Nekompromisní zdanění příjmu z dividend a ostatních kapitálových výnosů standardní výší daně !!! ( Není možné, aby člověk vydělávající miliony na kapitálových trzích a dividendách byl osvobozen od daní a na zdravotním pojištění platil pouze povinných 1080,-kč měsíčně !!! )

 

 

Sociální zabezpečení

 

Minimální mzda by měla dosahovat cca 65-70% uváděné průměrné mzdy .  Je přitom nutné změnit stávající metodiku výpočtu "průměrné" mzdy, protože není možno do výpočtu nadále započítávat extrémně vysoké platy managerů včetně jejich odměn a podobné vymyšlenosti. V době, kdy 2/3 zaměstnanců mají plat 12-14000 čistého je uváděná průměrná mzda 22.500,- kč opravdu výsměchem těmto zaměstnancům.

 

Nepřizpůsobiví občané: -platby za energie, vodu,atd . proplácené přímo sociálním odborem

na základě dodaných složenek nebo faktur od dodavatelů

  • dohled nad výchovou dětí v předškolním věku-povinná docházka do školky , v případě problému zařazení do tzv.NULÁKU

 

 Nastavení stejného systému pro "nepřispůsobivé" občany, který funguje ve Švýcarsku:

1).. Podporu v nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let bez delšího přerušení
2).. Odmítnutí práce - žádná podpora
3).. Ztráta zaměstnání vlastní vinou - absence, požití alkoholu na pracovišti - žádná podpora
4).. Zničení obecního bytu a státního majetku musí zaplatit a nebo do vězení a tvrdě tam pracovat pro uhrazení škody

 

Nezaměstnaní nepřizpůsobiví: - zaměstnání na městských a státních zakázkách v oblasti bydlení a obecně prospěšných prací – vyplácení mzdy týdně, zavedení poukázek na potraviny místo hotovosti

 

 

 

 

Zdravotní pojištění

 

Základem je stanovení tzv Standardů zdravotní péče plně hrazené pojišťovnami z fondu vybraného pojištění a zakotvení těchto standardů do zákona.

 

Systém levlů

 

1 lvl – vychází ze standardu garantované péče kryté povinným odvodem zdravotního pojištění

určeného nikoli v % ,ale konkrétní částkou, stejnou pro všechny

 

2-3 lvl – přesně definované nadstandardní služby spadající do těchto lvl a jasně definované

benefity z těchto lvl v případě nevyčerpání péče, použitelné ale pouze pro zlepšení

zdravotního stavu občana – léčebné pobyty,očkování atd. cca 50% z nevyčerpané

částky

 

Zásadní úpravy:

 

Eliminace počtu zdravotních pojišťoven : vznik jedné státní s garancí standartizované péče

x soukromých  ( 4-5  ? )

Zavedení individuálního účtu každého pacienta s povinností zasílání výpisu 1x ročně ,

Kontrola lékové politiky lékařů na základě individuálních účtů ( diagnóza versus léky )

V případě nečerpání péče pojištěncem zavést bonusy podle výše odvedeného pojistného na prevenční programy, ozdravné lázeňské pobyty, odvykací kůry kouření, kůry na snižování nadváhy, sleva na nákup očkování nebo vitamínů apod.

 

Poplatky –kompenzace mezi lékařem a pojišťovnou podle původního návrhu- poměr 50:50

- osvobození platby pro novorozence , přísná kontrola výběru poplatků u preventivních kontrol

Maximální snaha o odhalení "černých děr" na peníze, snaha o racionální úspory hlavně v hospodaření nemocnic. Po konsolidaci a omezení finančních ztrát zrušení poplatků za vyšetření a ambulantní ošetření. Naopak poplatky za "hotelové služby" při pobytu v nemocnici zachovat.

 

Znovuzavedení potravinářských norem ...... zamezení dovozu potravin, které v uzemích jejich původu považují za odpad, který posílají do rozvojových zemí

 

 

 

 

Státní zakázky

 

Opačný systém než funguje teď – limitované ceny za zakázku stanovené rozpočtem úřadu na základě tzv. CENY OBVYKLÉ – a následně výběrové řízení na dodavatele !

 

 

 

Energetická strategie státu

 

Zveřejnění důsledků představ Zelených :

Nechtějí uhlí,nechtějí vítr, nechtějí atom, biopaliva byla naprostým nesmyslem a fiaskem a dotační politika fotovoltaiky je noční můrou ministerstva financí.

 

Jediným možným základním kamenem strategie je JÁDRO s doplňkovými zdroji VÍTR a Biomasa a stávající vodní elektrárny !

 

ČEZ jako strategický partner občanů

Je nutno tento zdroj využít pro občany,kteří jsou fakticky jeho většinovými vlastníky – a to zcela v duchu akcionářů ,kteří sami zisk ČEZu vytvářejí tím, že platí za energii.Transparentní využití dividendního zisku státu ve prospěch občanů třeba formou příspěvku na důchody, zdraví- prostě na společensky potřebné a výhodné záležitosti. TÝKÁ SE POUZE DOMÁCNOSTÍ ! V praxi by se domácnostem vracelo několik procent z částky zaplacené ČEZu za odebranou elektřinu. Je to zákonný nárok občana ČR, který je prostřednictvím státu spoluvlastníkem/akcionářem ČEZu. Pro plánované zvýšení cen energie pro domácmńosti o 18% ideální nástroj. 

 

- návrh změny zákona o energetice:

Dodavatel energie NESMÍ odpojit od elektřiny a plynu vybrané skupiny obyvatel:

  • důchodci

  • dlouhodobě nemocné osoby

  • invalidé

  • osoby s vážnými finančními problémy způsobenými ne vlastní vinou

Dodavatel energie a plynu je povinen dlužníkovi nastavit splátkový kalendář dle jeho finančních možností. Pokud dlužník dodržuje splácení dluhu dle splátkového kalendáře, nesmí dodavatel přistoupit k jiné formě vymáhání dluhu.

 

Řešení zlodějiny s FVE: stav, kdy FVE NEMUSÍ mít nainstalovaný kontrolní měřič ukazující kdy a kolik energie vyrobil je naprosto tristní a umožňuje zlodějinu. To se musí napravit jako první, a pak musí nastoupit trvalá a nekompromisní kontrola. Okamžitě také musí být kráceny dotace všem, u kterých je sebemenší podezření na to, že byli před datem 1.1.2011 připojení neoprávněně, musí proběhnout vyšetřování všech těchto případů, a to co nejrychleji. Provinilcům je nutno okamžitě zrušit licenci a jejich FVE demontovat.

  • dlouhodobě nemocné osoby
  • invalidé
  • a osoby, které mají vážné finanční problémy.
  • - See more at: https://blisty.cz/art/69642.html#sthash.F3LEFi8k.dpuf

že každý dlužník má právo na splátkový kalendář a na dohodu dluh splácet podle svých finančních možností. Pokud dluh podle splátkového kalendáře splácí, nemůže se stát obětí exekutorů. Kteří politikové se v ČR zasadí o schválení obdobného zákona?

Mimochodem, v Británii také platí zákon, že od dodávky elektřiny a plynu nesmí být odpojeni

  • důchodci
  • dlouhodobě nemocné osoby
  • invalidé
  • a osoby, které mají vážné finanční problémy.
- See more at: https://blisty.cz/art/69642.html#sthash.F3LEFi8k.dpuf

že každý dlužník má právo na splátkový kalendář a na dohodu dluh splácet podle svých finančních možností. Pokud dluh podle splátkového kalendáře splácí, nemůže se stát obětí exekutorů. Kteří politikové se v ČR zasadí o schválení obdobného zákona?

Mimochodem, v Británii také platí zákon, že od dodávky elektřiny a plynu nesmí být odpojeni

  • důchodci
  • dlouhodobě nemocné osoby
  • invalidé
  • a osoby, které mají vážné finanční problémy.
- See more at: https://blisty.cz/art/69642.html#sthash.w6Et5prA.dpuf

 

 

 

Přísná kontrola monopolů včetně definice přiměřeného zisku !!!!!!!

Příklad možno převzít z fungování RWE na Slovensku !!!

 

 

 

Banky

 

Kontrola licencí – licence prodlužovat a nové vydávat pouze v případě,že banka nastaví srovnatelné podmínky pro občany ČR jako ve svém mateřském státě !!! (poplatky apod.)

Nicméne právě s ohledem na výši poplatků důraz na finanční gramotnost občanů a odstranění lenosti a malé odvahy klientů bank k přechodu k jiné bance třeba právě kvůli předraženým produktům.

 

 

 

 

Zákonodárné sbory

 

PS – redukce na 99 poslaneckých křesel – zároveň je možné zvýšení platů na 1,5 násobek současné výše

  • imunita pouze na projevy související s politickou činností a výkonem funkce

  • prebendy jako jízdné atd – zrušit

  • nemocenská – stejná % jako pro občany

  • zákaz podávání alkoholu v prostorách PS a tržní ceny v poslaneckém bufetu

  • řádně neomluvená účast na jednání – v daném měsíci bude vyplacena pouze min.mzda

  • zrušení „porcování medvěda“

 

Senát- redukce na 45 senátních křesel – ostatní ad PS

  • zvýšení pravomocí Senátu – v případě nefunkčního PS a vlády,přebírá dočasně pravomoci PS a vlády

 

 

Okamžitá úprava zákona o platech ústavních činitelů. "Odchodné" pro poslance a senátory je naprosto neuvěřitelná špinavost, která absolutně nemá žádné opodstatnění a zcela postrádá jakékoli náležitosti pro odchodné platící pro běžné zaměstnance.

 

Zákaz honorování poslanců a senátorů za funkce v dozorčích radách podniků a organizací formou výhod při získávání a nákupu akcií těchto subjektů, případně získávání jiných výhod .

Povolen pouze obvyklý honorář za účast na jednáních těchto řídících orgánů !!!

 

Pro PS i Senát stanovení maximální hranice pro financování volební kampaně !!!!

Zavedení stejného státního příspěvku pro kandidující strany !!!!!

 

 

Justice- trestní právo

 

Všechny zákony, které upřednostňují práva zločinců před právy poškozených nebo je i třeba jen staví na stejnou úroveň, musí být okamžitě zrušeny !!!

 

 

Ekonomika /hospodářství

 

Odstranění nerovnosti před zákonem pro české a zahraniční podnikatelské subjekty !!!

Zrušení systému tzv. investičních pobídek pro zahraniční investory !!!

Tvrdý postih lichvy. Za lichvu bych stanovil úročení nad 15% RPSN, případně nad úrok ČNB+13% RPSN . Zákaz reklamy na půjčování peněz v TV a všech médiích od společností typu Provident a spol .

Zdanění hazardu 50% a jeho vyvedení do speciálních zón, kam by byl povolen vstup pouze osobám starším 18 let. Zóny by byly pod přímou správou měst a daně by byly příjmem města.

 

 

Prezident – přímá volba  ..... již schváleno

 

 

Zrušení "Letního" času

 

 

 

Doprava

 

Zrušení zákona o zavedení elektronických vinět

Po vzoru Německa zrušení zpoplatnění jízdy po dílnici pro osobní automobily

Přechod ze systému mýtných bran na satelitní systém. Tranzitní mýtné vybíráno na hranicích při vjezdu na dálnici ( řidič nahlásí tranzitní trasu a ihned zaplatí příslušnou sumu, čímž se eliminuje vyhýbání se placeným komunikacím od tranzitujících vozidel a přinutímu je jezdit pouze po dálnicích.

Sjednocení dobu zákazů jízd kamionů se sousedními státy, hlavně D a A. Na kritickou dobu špičky na silnicích vyhlásit "zákaz předjíždění pro kamiony". Instalace informačních tabulí po vzoru D na brůběžné korigování rychlosti vozidel a dopravní situace, atd.

Zavedení konkurenčního prostředí do železniční dopravy.  Postupné omezení a posléze zákaz obřích reklam kolem komunikací.

 

 

Armáda

 

Výstroj a výzbroj se pořizuje a nakupuje pokud možno výhradně od domácích výrobců a dodavatelů- tak jak je to běžné u většiny armád a ozbrojených složek většiny států, které se snaží podporovat domácí produkci. Důsledná kontrola nákupů- využití centrálního nakupování

 

 

Policie

 

Legalizace marihuany pro léčebné účely.  Využití zabavených drog pod lékařským dohledem, buď pro řízenou a kontrolovanou aplikaci, nebo pro výrobu léků.

Obnovení Finanční policie. Restrukturalizace sboru- není možné mít 20 000 policistů pro výkon služby v terénu a dalších 20 000 "kancelářských", kteří ale mají 2-násobné platy proti něm v terénu.

 

Okamžité ustanovení pravida "Můj dům-můj hrad" pro obranu občanů při vniknutí pachatelů do jejich domu. Pachatel nese všechny případné násedky včetně vlastního úmrtí.

 

Církev

 

Absolutní odluka církve od státu. Vracení majetku ve výši navržených 270 mld rozhodně NE !

 

 

Ochrana osob ve finanční nouzi

 

Jasné stanovení hranice nemorálních a lichvářských úroků. Zákaz reklamy firem typu Provident Financial v TV. Omezení, nebo úplné zrušení živnosti

soukromého exekutora.

 

Změna statutu "zvířat"

 

Okamžitá novela zákonu považující zvíře za "věc". Není možné nadále akceptovat stav, kdy je živý tvor stavěj na úroveň neživého předmětu. S tím souvisí i zvýšení trestní sazby za trestný čin trápení či mučení zvířat. Současná klasifikace takového chování jako "poškozování věci" je naprosto neuvěřitelná .

 

Každý věřitel je povinen dlužníkovi nastavit splátkový kalendář dle jeho finančních možností. Pokud dlužník dodržuje splácení dluhu dle splátkového kalendáře, nesmí věřitel přistoupit k jiné formě vymáhání dluhu.

 

 

 

Zahraniční politika hlavně požadavky směrem k EU

 

takže za mne, jako občana země, která je členem EU:

-chceme, abyste pracovali pro občany
- chceme, abyste se zabývali důležitými věcmi a ne nesmysly, jako je zahnutí banánů a okurek
- chceme, aby platila stejná pravidla pro všechny- tedy aby zemědělci ve všech tátech měli stejně vysoké dotace- nebo nejlépe žádné dotace !!!
- chceme, aby stejné zboží se stejným názvem mělo stejné složení v zemích západní Evropy i v zemích "Visegrádu" 
- chceme, abyste zrušili výrobní, chovatelské a pěstitelské kvóty- to musí zůstat pouze věcí trhu a rozhodnutí výrobců a producentů
- chceme, abyste zajistili ochranu vnějších hranic EU, a znemožnili příchod ilegálních imigrantů
- chceme, aby na prvním místě pro vás byly zájmy občanů a původních obyvatel evropských států, nikoli cizinců 
- chceme, abyste konečně přestali lidem lhát, že lze integrovat miliony lidí z Afriky a Blízkého východu, mající zcela jiné hodnoty, zvyky, náboženství-ideologii a způsob života
- a pokud nehodláte splnit byť jen jeden bod, musí být takoví politici ihned odvoláni !!!!

 

 

 

 

( program vznikl počátkem roku 2006. Z důvodů toho, aby byl vždy jako nejnovější článek, je jako datum vzniku uváděn posledního den aktuálního roku )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání